TIS’ THE SEASON AT ALLEGRO! πŸ‹πŸŽ„

Step into the enchanting world of Allegro this Christmas Eve and Day, where a culinary symphony awaits you from noon onward. As the clock strikes twelve pm, embark on a festive journey that promises to elevate your holiday celebration to new heights. Allegro, adorned with seasonal decorations and a welcoming ambiance, invites you to partake in a special holiday dining experience that commences at noon and extends the merriment throughout the day. This limited-time offer unveils a 3-course prix fixe menu, a culinary masterpiece designed to tantalize your taste buds and immerse you in the spirit of the season, all for a remarkable $65 per person.

The celebration begins with a carefully crafted array of appetizers that serve as a prelude to the indulgence that follows. The chefs at Allegro have meticulously curated this prix fixe menu to showcase the finest seasonal ingredients, ensuring that every bite is a celebration of the bountiful flavors the holidays have to offer.

As you savor the gastronomic delights, the ambiance of Allegro transforms into a haven of holiday cheer. The joyous sounds of seasonal melodies waft through the air, and the laughter of fellow diners creates a sense of camaraderie that epitomizes the spirit of Christmas. Whether you’re enjoying an intimate meal with a loved one or sharing the experience with family and friends, Allegro provides the perfect backdrop for a memorable celebration.

For those seeking a more personalized dining experience, Allegro also offers an Γ  la carte menu, allowing you to tailor your holiday celebration to your specific tastes. With a range of appetizers, entrees, and desserts to choose from, the Γ  la carte option provides the flexibility to create a custom feast that caters to your individual preferences.

In essence, Allegro’s Christmas Eve and Day celebration starting at noon offers a harmonious blend of culinary excellence and festive ambiance. The 3-course prix fixe menu, priced at $65 per person, is a testament to Allegro’s commitment to providing a memorable dining experience during the holiday season. So, reserve your table and immerse yourself in the magic of Christmas at Allegro, where each dish is a note in the symphony of holiday joy. πŸ½οΈπŸŽ„